sci
hub

to open science
Honglei Wang; Wujian Peng; Xin Ouyang; Wuxian Li; Yong Dai (2012). Circulating microRNAs as candidate biomarkers in patients with systemic lupus erythematosus. , 160(3), –. doi:10.1016/j.trsl.2012.04.002 
10.1002/abio.370040210