sci
hub

to open science
Tingting Guo;Xiaojuan Wang;Chenxi Zhao;Yang Shu;Jianhua Wang; (2021). Precise regulation of the properties of hydrophobic carbon dots by manipulating the structural features of precursor ionic liquids . Biomaterials Science, (), –. doi:10.1039/d1bm00090j 
10.1002/abio.370040210