sci
hub

to open science
Zeng, Ming; Li, Zhi-Yong; Ma, Jin; Cao, Ping-Ping; Wang, Heng; Cui, Yong-Hua; Liu, Zheng (2015). Clarithromycin and dexamethasone show similar anti-inflammatory effects on distinct phenotypic chronic rhinosinusitis: an explant model study. BMC Immunology, 16(1), 37–. doi:10.1186/s12865-015-0096-x 
10.1002/abio.370040210