sci
hub

to open science
Wang, Haiyong; Xin, Haosheng; Cai, Chiliu; Zhu, Changhui; Xiu, Zhongxun; Liu, Qiying; Weng, Yujing; Wang, Chenguang; Zhang, Xinghua; Liu, Shijun; Peng, Zifang; Ma, Longlong . (2020). Selective C3-C4 Keto-alcohols Production from Cellulose Hydrogenolysis over Ni-WOx/C Catalysts. ACS Catalysis, (), acscatal.0c02375–. doi:10.1021/acscatal.0c02375 
10.1021/acscatal.0c02375